Wat we doen

Stichting Tools zet zich in voor de deskundigheidsbevordering van mensen met een chronische ziekte of beperking. Tools2use biedt advies, ondersteuning en training aan ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor de belangenbehartiging van hun achterban. Wij hopen dat er daardoor beter geluisterd wordt naar de stem van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Tools2use is ook het ondersteuningsbureau voor onderzoekspartners en onderzoekers met belangstelling voor participatief wetenschappelijk onderzoek. Tools2use wil beide partijen inspireren om met elkaar in gesprek te gaan en biedt daartoe praktische workshops en masterclasses om kennis en vaardigheden uit te wisselen.

Medewerkers van Tools2use zijn altijd ervaringsdeskundigen. In ieder project combineren zij professionele kennis en vaardigheden met persoonlijke ervaringen en een constructief-kritische houding waarbij het patiëntenperspectief voorop staat. Daardoor zijn de projecten van Tools2use altijd praktijkgericht, maatwerk en gericht op het creëren van een duurzame relatie.

Doelstelling

Stichting Tools is opgericht in 2006 door mensen met een chronische ziekte en verricht haar werkzaamheden zonder winstoogmerk.

Doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van belangenbehartiging door organisaties van en voor mensen met een chronische ziekte of beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven waaronder zorg, onderwijs, arbeid en onderzoek. De stichting maakt zich sterk voor een betere integratie van het patiëntenperspectief op deze terreinen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van ondersteuning aan patiëntenorganisaties in de breedste zin van het woord. Zij organiseert onder andere scholing, training en begeleiding van mensen met een chronische ziekte of beperking die betrokken zijn bij belangenbehartiging. Ook het adviseren van patiëntenorganisaties op het gebied van belangenbehartiging en het ondersteunen van professionalisering rekent zij tot haar doelstellingen.

De inkomsten van de stichting bestaan uit:
– Opbrengsten van cursussen, workshops en evenementen;
– Subsidies en donaties
– Schenkingen, erfstellingen en legaten
– Alle andere verkrijgingen en baten

De volledige tekst van de oprichtingsstatuten van de stichting Tools zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting of via de Kamer van Koophandel te Amsterdam.